2017-12-21

Zarządzenia z 2017 roku

 1. Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 3 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie upowszechcniania kultury fizycznej i sportu - w dyscyplinie połka nożna na terenie Gminy Górzno w 2017 roku.
 2. Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 3 stycznia 2017 roku w sprawie określenia stałego zapasu gotówki w kasie Urzędu Gminy
 3. Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia w trybie ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie otwartego konkursu ofert na realizację zadan publicznych w zakresie upowszechcniania kultury fizycznej i sportu - w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Górzno w 2017 roku.
 4. Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie okreslenia regulaminu postępowania konkursowego Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych prowadzonym w trybie ustawy o działąlności pozytku publicznego i o wolontariacie.
 5. Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 29 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli zarządczej na 2017 rok w Gminie Górzno
 6. Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości dla projektów reaizowanych przy udziale środków zewnętrznych, w tym środków UE
 7. Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Górzno w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017.
 8. Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 9. Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddzialów przedszkolnych przy skzołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Górzno.
 10. Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy na 2016 rok i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górznie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Górznie jako samorządowej instytucji kultury za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia.
 11. Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 12. Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej, ustalenia wykazu osób upoważnionych do pibierania kwitariuszy przychodowych K-130 i wystawiania przychodowych dowodów wpłaty podatków i opłat oraz wprowadzenia instrukcji obrotu drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy w Górznie
 13. Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 14. Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Górzno sprawozdania finansowego Gminy Górzno za 2016 rok.
 15. Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 16. Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Górznie
 17. Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji odbioru.
 18. Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Górzno oraz kierowników jednostek organizacyjnych
 19. Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 20. Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 21. Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 5 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 22. Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Górznie.
 23. Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zamiany Regulamunu wynagradzania pracowników samorządowych zaturdnionych w Urzędzie Gminy Górzno oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
 24. Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia opłat z korzystania z obiektów sportowych w Górznie.
 25. Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 26. Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 27. Zarządzenie Nr  27/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. ustalania szkód i oszacowania strat w publicznej infrastrukturze komunalnej powstałych w wyniku wystąpienia frontu burzowego z silnym wiatrem w dniu 28.07.2017 r. na terenie Gminy Górzno
 28. Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górznie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Górznie jako samorządowej instytucji kultuiry za I półrocze 2017 roku.
 29. Zarządzenie Nr 29/2017 Wojta Gminy Górzno z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Górznie
 30. Zarządzenie Nr 30/2017 Wojta Gminy Górzno z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Górznie
 31. Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 48/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 21 wrzesnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia osoby do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta
 32. Zarządzenie Nr 32/2017 Wojta Gminy Górzno z dnia 16 sierpnia 2017 r w sprawie zmian w zarządzeniu dotyczącym powołania komisji przetargowej
 33. Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 34. Zarządzenie Nr 34/2017 Wojta Gminy Górzno z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Górznie.
 35. Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 36. Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 37. Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 7 września 2017 roku w sprawie zmiay składu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 38. Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 18 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia na terenie Gminy Górzno w 2017 roku.
 39. Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 18 września 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2016 Wójta Gminy Górzno z dnia 21 września 2016 roku w sprawie wyznaczenia osoby do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta, zmienionego Zarządzeniem Nr 21/2017 Wójta Gminy Górzno zdnia 7 sperpnia 2017 rou w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2016 Wójta Gminy Górzno z dnia 21 września 2016 roku w sprawie wyznaczenia osoby do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta.
 40. Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 21 wrzesnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 41. Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 21 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie Nagrody Wojta Gminy Górzno dla nauczycieli.
 42. Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 21 września 2017 roku w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dl anauczycieli w placówkach oświatowych, dl aktórych organem prowadzącym jest Gmina Górzno
 43. Zarządzenie Nr 43/2017 Wojta Gminy Górzno z dnia 22 wrzesnia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumtów finansowo-księgowych.
 44. Zarządzenie Nr 44/2017 Wojta Gminy Górzno z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmianw  budżecie gminy na 2017 rok.
 45. Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Górzno w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego
 46. Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 11 października 2017 roku w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia w trybie ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie otwartego konkursu ofert na realizację zadan publicznych w zakresie ochrony zdrowia na terenie Gminy Górzno w 2017 roku.
 47. Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 11 października 2017 roku w sprawie okreslenia regulaminu postępowania konkursowego Komisji Konkursowej na realizację zadan publicznych prowadzonym w trybie ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie.
 48. Zarządzenie Nr 48/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 20 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 49. Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 20 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 50. Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 51. Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027
 52. Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok
 53. Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
 54. Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Górzno Miejsc Przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Górzno zarządzonych na dzien 7 stycznia 2018 roku
 55. Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Górzno w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 56. Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji aktywów i pasywów w jednostkach budżetowych Gminy oraz w SP ZOZ w Górznie metodą spisu z natury, weryfikacji i potwierdzenia sald na dzień 31 grudnia 2017 roku.
 57. Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 58. Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 59. Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. ustalenia szkód i oszacowania strat w publicznej infrastrukturze komunalnej powstałych w wyniku wystapienia długotrwałych opadów deszczu w miesiącach wrzesień, październik, listopad 2017 r. na terenie Gminy Górzno.
 60. Zarządzenie Nr 60/2017 Wojta Gminy Górzno z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Załączniki

  2/2017 97,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  44/2017 430,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3/2017 131,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1/2017 621,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5/2017 267,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4/2017 600,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7/2017 493,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9/2017 372,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6/2017 1,4 MB (pdf) szczegóły pobierz
  8/2017 686,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10/2017 129,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11/2017 503,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  14/2017 107,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  13/2017 462,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  16/2017 90,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  15/2017 535,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  17/2017 116,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  18/2017 312,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  12/2017 1,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  29/2017 244,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20/2017 237 KB (pdf) szczegóły pobierz
  23/2017 150,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  21/2017 283,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  22/2017 297,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  24/2017 163,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  27/2017 129,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  28/2017 130,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  25/2017 282,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  26/2017 332,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  29/2017 159,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  31/2017 130,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  30/2017 188,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  32/2017 107,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  33/2017 214,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  35/2017 281,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  38/2017 140,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  36/2017 648,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  39/2017 146,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  38/2017 591,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  34/2017 1,07 MB (pdf) szczegóły pobierz
  41/2017 133,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  43/2017 106,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  42/2017 143,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  45/2017 118,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  46/2017 127,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  40/2017 424,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  47/2017 320,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  49/2017 243,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  48/2017 722,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  52/2017 95,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  51/207 94,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  54/2017 141 KB (pdf) szczegóły pobierz
  53/2017 299,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  50/2017 608,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  55/2017 706,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  56/2017 543,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  57/2017 629,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  58/2017 518 KB (pdf) szczegóły pobierz
  59/2017 132,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  60/2017 141,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2017-19.pdf 244,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2017-39.pdf 146,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2017-37.pdf 140,17 KB (pdf) szczegóły pobierz