2016-12-22

Skargi i wnioski

Pisemne skargi i wnioski można składać:

  • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Górznie w godzinach 7.30 - 15.30, ul. Jana Pawła II 10, 
  • za pośrednictwem poczty, na adres:
    Urząd Gminy w Górznie
    ul. Jana Pawła II 10
    08-404 Górzno,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: gmina@gorzno.ugm.pl;
  • faksem na nr 25 681-22-57.

 

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Stosownie do §8 .1 cyt. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Osobiste przyjęcia interesantów  w sprawach skarg i wniosków odbywają się w budynku Urzędu Gminy w Sekretariacie Urzędu - w w godzinach:

poniedziałek-piątek: 7.30 - 15.30

Informacje o stanie spraw załatwianych w Wydziale Skarg i Wniosków, dotyczących skarg i wniosków można uzyskać pod numerami telefonów:

25 681-22-54, 25 682-22-55