2018-06-15

Karta Dużej Rodziny - klauzula informacyjna

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającą decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (DzUrzL nr 119 z 4.05.2016 r., s. 89).

1. Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane dane osobowe jest Gmina Górzno ul. Jana Pawła II 10, 08-404 Górzno, który zlecil wykonanie zadania w zakresie Karty Dużej Rodziny Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Górznie z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 10, 08-404 Górzno

2. Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych osobowych to osoba, z którą można się skontaktować mając pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ww Górznie w następujący sposób:

a) mailowo: gops@gorzno.ugm.pl,

b) telefonicznie: 256812284,

c) korespondencyjnie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie, ul. Jana Pawła II 10, 08-404 Górzno,

d) osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Przetwarzanie danych osobowych jest potrzebne do realizacji zadąń wynikajcych z powierzonych zadań publicznych m.in:

a) ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

4. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych będą organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

5. Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przechoowywane w formie:

a) archiwalnej- zgodnie z obowiązującymi przepisami

b) elektronicznie- bezterminowo

6. Uprawnienia

a) prawo dostepu do treści swoich danych,

b) prawo do sprostowania danych,

c) prawo usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"),

d) prawo ograniczenia przetwarzania,

e) prawo przenoszenia danych,

f) prawo wniesienia sprzeciwu,

g) prawo cofnięcia zgody,

h) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

    Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

    ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

    telefon: 22 860 70 86

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożliwośc realizacji świadczeń.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się