2018-08-07

Sesja Nr XLI/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku

1. Uchwała Nr XLI/259/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Górzno

2. Uchwała Nr XLI/260/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawizmian Wieloletniej Prognowy Finansowej Gminy Górzno na lata 2018-2027

3. Uchwała Nr XLI/261/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawi zmian w budżecie gminy na 2018 rok

1. Uchwała Nr XLI/262/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie

2. Uchwała Nr XLI/263/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie

3. Uchwała Nr XLI/264/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/206/2017 Rady Gminy w Górznie z dnia 13 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach placówkach prowadzonych przez Gminę Górzno.

4. Uchwała Nr XLI/265/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Górzno.

5. Uchwała Nr XLI/266/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagpospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno

6. Uchwała Nr XLI/267/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno dla części wsi Górzno obręb Górzno Kolonia

7. Uchwała Nr XLI/268/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany Nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno

8. Uchwała Nr XLI/269/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy ul. Mazowiekciej w obrębie geodezyjnym Górzno w gminie Górzno

9. Uchwała Nr XLI/270/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Górzno

10. Uchwała Nr XLI/271/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Górzno

11. Uchwała Nr XLI/272/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Górzno

12. Uchwała Nr XLI/273/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Górzno ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Załączniki

  Uchwała Nr XLI/272/2018 271,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XLI/273/2018 131 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XLI/270/2018 133,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XLI/271/2018 131,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XLI/268/2018 445,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XLI/269/2018 676,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XLI/265/2018 296,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XLI/264/2018 277,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XLI/263/2018 134,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XLI/267/2018 1,71 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XLI/262/2018 159,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XLI/261/2018 628,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XLI/266/2018 4 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XLI/259/2018 187,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XLI/261/2018 628,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XLI/260/2018 1,67 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się